Izhaja vsak drugi mesec

Splošni pogoji

OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev na zakladnicazdravja.si. Vsakič, ko se prijavite na zakladnicazdravja.si, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse navedene pogoje uporabe. Če se z določbami ne strinjate, vam uporaba storitev ni dovoljena in se tako ne smete registrirati.
Splošni pogoji uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin na zakladnicazdravja.si
1. Splošne odločbe
Vsebina Splošnih pogojev o uporabi spletne strani zakladnicazdravja.si je uporaba plačljivih in brezplačnih vsebin in storitev na tej spletni strani.
Opis plačljive storitve
Uporaba plačljivih spletnih vsebin omogoča vpogled in dostop do vseh vsebin, objavljenih na zakladnicazdravja.si.
Definicije pojmov
Ponudnik, lastnik, izvajalec spletne storitve zakladnicazdravja.si je Mladina, d.d. (v nadaljevanju ponudnik vsebin). Prav tako je Mladina, d.d., lastnik spletne strani zakladnicazdravja.si.
Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik.
Uporabnik plačljivih storitev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se z uporabo omenjenih storitev strinja s tem, da se prijavi/registrira na spletni strani zakladnicazdravja.si in kupi dostop do plačljivih spletnih vsebin. Uporabnik neplačljivih vsebin je vsak, ki obišče spletno stran zakladnicazdravja.si.
Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Splošnimi pogoji in drugimi navodili ponudnika.
Avtorske pravice
Vsebine, objavljene na vseh spletnih straneh podjetja Mladina, d.d., so last družbe Mladina, d.d., razen če to ni posebej navedeno. Vsebina vseh spletnih vsebin je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP - UL RS 21/95, s sprem.) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati, javno priobčevati ali na kakršen koli drug način z njimi razpolagati brez pisnega dovoljenja podjetja Mladina, d.d..
2. Dostopnost spletnih strani
Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletne strani mladina.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si nosilec pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do mladina.si.
Ponudnik vsebin ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višje sile.
3. Način dostopa
Način dostopa do plačljivih vsebin je tak, kot je določen v navodilih za nakup dostopa na spletni strani mladina.si. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi spletne strani bo ponudnik vsebin sproti objavljal na spletni strani zakladnicazdravja.si.
4. Uporaba plačljivih vsebin
Uporaba in dostop do mladina.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 2. členu Splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 11. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do plačljivih vsebin zakladnicazdravja.si na posamezno geslo.
5. Starost in odgovornost
Za uporabo plačljivih spletnih vsebin mladina.si ni starostnih omejitev.
6. Druga pravila uporabe
Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na spletni strani znanjezazdravje.com.
Uporabnik se zavezuje, da bo pri vsaki prijavi na mladina.si uporabil ime in geslo, ki mu ga je dodelil ponudnik vsebin. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da dodeljena gesla uporabnikom spreminja. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo morebitna sprememba gesla potekala tako, da bo uporabnikom zagotovljena nemotena in nepretrgana uporaba plačljivih storitev.
7. Splošna priporočila uporabnikom
Uporabnik se zaveže, da bo skrbno varoval svoje geslo in ga ne bo izdal drugim osebam. Če zaznamo kršitev, uporabnika najprej opozorimo z elektronskim sporočilom, če se kršitve nadaljujejo lahko predčasno onemogočimo dostop brez vračila plačila.
Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti.
Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev mogoče zlorabe.
Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in splošni pogoji.
8. Stroški storitev
Uporabnik si lahko pridobi dostop s plačilom prek spleta s podprtimi karticami in drugimi elektronskimi plačilnimi sredstvi.
Pravne osebe se lahko za dodatne informacije in naročilo obrnejo na narocnine@zakladnicazdravja.si na 01/2306530 ali 080 9884.
Ponudnik vsebin lahko spreminja cene posameznih storitev, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in Navodila za uporabo storitev.

9. Zasebnost in varnost podatkov
Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov in jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
10. Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se mora zavedati, da:
a) Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso popolnoma zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti;
b) Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika;
c) Uporabnik za uporabo potrebuje primeren računalnik
d) Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev;
e) Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino, objavljeno na spletni strani mladina.si, katere avtorji so uporabniki spletnih vsebin;
f) Ponudnik vsebin si pridružuje pravico neobjave vsebinsko neprimernih sporočil in/ali komentarjev na vse objavljene vsebine;
g) Ponudnik vsebin si pridržuje pravico do neobjave določenih sklopov prenosa v živo iz kakršnega koli razloga.
11. Uporabnik se zaveže, da:
- storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
- v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izračanja,
- ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
- storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
- ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
- ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
- ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
- ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani mladina.si in še posebej njenih plačljivih vsebin,
- ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.
12. Namen obdelave in varstvo podatkov
Ponudnik bo podatke, pridobljene od uporabnikov spletne strani mladina.si, pridobival, hranil in drugače obdeloval za naslednje namene:
- vodenje baze registriranih uporabnikov;
- administracija spletne strani (omogočanje ogledovanja vsebin glede na status uporabnika; omogočanje objavljanja prispevkov na forumu, komuniciranje z uporabnikom v primeru tehničnih ali vsebinskih vprašanj ipd.);
- statistične raziskave (skupno število uporabnikov, število novih uporabnikov na določeno časovno enoto ipd.);
- obveščanje o novih vsebinah ter o drugih novostih na spletni strani po elektronski pošti, pri čemer to obveščanje v katerem koli obdobju zaporednih treh koledarskih mesecev ne bo preseglo povprečne frekvence enega sporočila na teden;
- občasno obveščanje po elektronski pošti o novicah, novostih, zanimivostih in dogodkih s področij, ki jih zajema spletna stran, pri čemer to obveščanje v kateremkoli obdobju zaporednih treh koledarskih mesecev ne bo preseglo povprečne frekvence enega sporočila na teden;
- občasno obveščanje po elektronski pošti o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev spletne strani, bodisi da gre za komercialno bodisi za nekomercialno vsebino, pri čemer to obveščanje v katerem koli obdobju zaporednih treh koledarskih mesecev ne bo preseglo povprečne frekvence enega sporočila na teden;
Upravljalec podatkov bo v primeru pošiljanja sporočil iz prejšnjega odstavka uporabnikom na preprost način omogočila odjavo od prejemanja sporočil.
Podatki bodo varovani skladno z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam.
Upravljalec podatkov se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor bo nujno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.
13. Reklamacije
Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS.
Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.
Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij uporabnikom zagotovil odpravljanje vzrokov za reklamacijo, če pri tem ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, bo reklamacijo posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti.
V primeru utemeljenih reklamacij, se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.
Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti.
Vse reklamacije, povezane z delovanjem internetnega omrežja, rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.
14. Kršenje splošnih pogojev
Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, za časovno obdobje treh (3) dni onemogoči dostop do plačljivih in neplačljivih spletnih vsebin, tudi če so storitev plačali.
Ponudnik vsebin si pridržuje pravico trajno onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz hude malomarnosti kršijo Splošne pogoje, delujejo v nasprotju z njimi oz. posredujejo svoje geslo in/ali uporabniško ime tretjim osebam.
Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali tretjim osebam kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja. Uporabnik je seznanjen z dejstvom in se strinja, da ponudnik vsebin na utemeljeno zahtevo državnega organa temu posreduje podatke o uporabniku, s katerimi razpolaga, kar vključuje tudi morebitne osebne podatke.
Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov webmaster@mladina.si ali pisno na naslov Mladina, d.d., Dunajska 51, 1000 Ljubljana, s pripisom Zakladnica zdravja.
15. Spremembe
Ponudnik vsebin lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe na primeren način o tem obvestil uporabnike.
Ljubljana, 7. 2. 2014